Chamonix Golf Club House restaurant

Chamonix Golf Club House restaurant

Advertising poster for golf restaurant.